காணி நிலம், அறிவியல் ஆத்திசூடி

காணி நிலம்

அடுக்ககங்களில் வாழும் பலர் இயற்கை தரும் இன்பத்தை எண்ணி ஏங்குகிறார்கள் . ‘ வீடு ‘ என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பாரதியார் கற்பனை செய்கிறார் . இயற்கைச் சூழலை உருவாக்க வேண்டியதன் தேவையை உணர்த்துகிறார் . இயற்கையைப் பலவகைகளிலும் போற்றிடும் பாரதியின் கனவு இல்லத்தைப் பற்றி அறிவோம் .

காணி நிலம் வேண்டும் – பராசக்தி

காணி நிலம் வேண்டும் – அங்குத்

தூணில் அழகியதாய் – நன்மாடங்கள்

துய்ய நிறத்தினதாய் – அந்தக்

காணி நிலத்திடையே – ஓர் மாளிகை

கட்டித் தரவேண்டும் – அங்குக்

கேணி அருகினிலே – தென்னைமரம்

கீற்றும் இளநீரும்

பத்துப் பன்னிரண்டு – தென்னைமரம்

பக்கத்திலே வேணும் – நல்ல

முத்துச் சுடர் போலே – நிலாவொளி

முன்பு வரவேணும் – அங்குக்

கத்துங் குயிலோசை – சற்றே வந்து

காதில் படவேணும் – என்றன்

சித்தம் மகிழ்ந்திடவே – நன்றாய் இளம்

தென்றல் வரவேணும் .

– பாரதியார்

சொல்லும் பொருளும்

காணி – நில அளவைக் குறிக்கும் சொல்

மாடங்கள் – மாளிகையின் அடுக்குகள்

சித்தம் – உள்ளம் .

பாடலின் பொருள்

காணி அளவு நிலம் வேண்டும் . அங்கு ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் . அழகான தூண்களையும் தூய நிறமுடைய மாடங்களையும் அது கொண்டிருக்கவேண்டும் . நல்ல நீரையுடைய கிணறும் அங்கே இருக்க வேண்டும் . இளநீரும் கீற்றும் தரும் தென்னைமரங்கள் வேண்டும் .

அங்கே முத்து போன்ற நிலவொளி வீச வேண்டும் . காதுக்கு இனிய குயிலின் குரலோசை கேட்க வேண்டும் . உள்ளம் மகிழுமாறு இளந்தென்றல் தவழ வேண்டும் .

நூல் வெளி

இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் பாரதியார் . அவரது இயற்பெயர் சுப்பிரமணியன் . இளமையிலேயே சிறப்பாகக் கவிபாடும் திறன் பெற்றவர் . எட்டயபுர மன்னரால் பாரதி என்னும் பட்டம் வழங்கிச் சிறப்பிக்கப்பட்டவர் . தம் கவிதையின் வழியாக விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் . மண் உரிமைக்காகவும் பெண் உரிமைக்காகவும் பாடியவர் . நாட்டுப்பற்றும் மொழிப்பற்றும் மிக்க பாடல்கள் பலவற்றைப் படைத்தவர் . பாஞ்சாலி சபதம் , கண்ணன் பாட்டு , குயில் பாட்டு போன்ற பல நூல்களை இயற்றி உள்ளார் . பாரதியார் கவிதைகள் என்னும் தொகுப்பில் இப்பாடல் இடம் பெற்றுள்ளது .

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக .

‘கிணறு ‘ என்பதைக் குறிக்கும் சொல்____

அ ) ஏரி ஆ ) கேணி இ ) குளம்  ஈ ) ஆறு

‘ சித்தம் ‘ என்பதன் பொருள்

அ ) உள்ளம் ஆ ) மணம் இ ) குணம் ஈ ) வனம்

மாடங்கள் என்பதன் பொருள் மாளிகையின்___

அ ) அடுக்குகள் ஆ ) கூரை இ ) சாளரம் ஈ ) வாயில்

நன்மாடங்கள் என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ___

அ ) நன் + மாடங்கள் ஆ ) நற் + மாடங்கள் இ ) நன்மை + மாடங்கள் ஈ ) நல் + மாடங்கள்

நிலத்தினிடையே என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது___

அ ) நிலம் + இடையே ஆ ) நிலத்தின் + இடையே இ ) நிலத்து + இடையே ஈ ) நிலத் + திடையே

முத்து + சுடர் என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல்

அ ) முத்துசுடர் ஆ ) முச்சுடர் இ ) முத்துடர் ஈ ) முத்துச்சுடர்

நிலா + ஒளி என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல்

அ ) நிலாஒளி ஆ ) நிலஒளி இ ) நிலாவொளி ஈ ) நிலவுஒளி

அறிவியல் ஆத்திசூடி

ஆத்திசூடி என்பது அகர வரிசையில் அறிவுரைகளைச் சொல்லும் இலக்கியம் . ஒளவையின் ஆத்திசூடியை நாம் அறிவோம் . பாரதியார் ‘ புதிய ஆத்திசூடி ‘ என்று காலத்திற்கேற்ற அறிவுரைகளைக் கூறினார் . அகர வரிசையில் அறிவியல் அறிவோம் ; அகில உலகையும் ஆய்வு செய்வோம் ; அனைத்தையும் உலகின் நலத்திற்கு வழங்குவோம் !

அறிவியல் சிந்தனை கொள்

ஆய்வில் மூழ்கு

இயன்றவரை புரிந்துகொள்

ஈடுபாட்டுடன் அணுகு

உண்மை கண்டறி

ஊக்கம் வெற்றிதரும்

என்றும் அறிவியலே வெல்லும்

ஏன் என்று கேள்

ஐயம் தெளிந்து சொல்

ஒருமித்துச் செயல்படு

ஓய்வற உழை

ஔடதமாம் அனுபவம்

– நெல்லை சு.முத்து

சொல்லும் பொருளும்

இயன்றவரை – முடிந்தவரை

ஒருமித்து – ஒன்றுபட்டு

ஒளடதம் – மருந்து

நூல் வெளி

தம்மை ஒத்த அலைநீளத்தில் சிந்திப்பவர் ” என்று மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்களால் பாராட்டப் பெற்றவர் நெல்லை சு.முத்து . இவர் அறிவியல் அறிஞர் மற்றும் கவிஞர் . விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் , சதீஷ்தவான் விண்வெளி மையம் , இந்திய விண்வெளி மையம் ஆகிய நிறுவனங்களில் பணியாற்றியவர் . அறிவியல் கவிதைகள் , கட்டுரைகள் பலவற்றைப் படைத்துள்ளார் . எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் . அறிவியல் ஆத்திசூடி என்னும் நூலின் ஒரு பகுதி இங்குத் தரப்பட்டுள்ளது .

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக .

உடல் நோய்க்கு ___ தேவை .

அ ) ஒளடதம் ஆ ) இனிப்பு இ ) உணவு ஈ ) உடை

நண்பர்களுடன் ____ விளையாடு .

அ ) ஒருமித்து ஆ ) மாறுபட்டு இ ) தனித்து  ஈ ) பகைத்து

‘ கண்டறி ‘ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

அ ) கண் + அறி ஆ ) கண்டு + அறி இ ) கண்ட + அறி ஈ ) கண் + டறி

‘ ஓய்வற ‘ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

அ ) ஓய்வு + அற ஆ ) ஓய் + அற இ ) ஓய் + வற ஈ ) ஓய்வு + வற

ஏன் + என்று என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல்

அ ) ஏன்என்று ஆ ) ஏனென்று இ ) ஏன்னென்று ஈ ) ஏனன்று

ஔடதம் + ஆம் என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல்

அ ) ஒளடதமாம் ஆ ) ஒளடதம்ஆம் இ ) ஔடதாம் ஈ ) ஒளடதஆம்

TNPSC TAMIL STUDY MATERIAL

10 std tamil study material

அன்னை மொழியே 

இரட்டுற மொழிதல் 

காற்றே வா

முல்லைப்பாட்டு 

காசிக்காண்டம் 

மலைபடுகடாம் 

பெருமாள் திருமொழி 

பரிபாடல் 

நீதி வெண்பா 

திருவிளையாடற்புராணம் 

பூத்தொடுத்தல் 

முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ் கம்பராமாயணம் 

ஏர் புதிதா ? 

மெய்க்கீர்த்தி 

சிலப்பதிகாரம் 

ஞானம் 

காலக்கணிதம் 

சித்தாளு 

தேம்பாவணி 

9 std tamil study material

தமிழோவியம் 

தமிழ்விடு தூது 

பட்டமரம் 

பெரியபுராணம் 

புறநானூறு

மணிமேகலை 

ஓ , என் சமகாலத் தோழர்களே

உயிர்வகை 

குடும்ப விளக்கு 

சிறுபஞ்சமூலம் 

இராவண காவியம்

நாச்சியார் திருமொழி 

சீவக சிந்தாமணி 

முத்தொள்ளாயிரம்

மதுரைக்காஞ்சி 

ஒளியின் அழைப்பு 

தாவோ தே ஜிங் 

யசோதர காவியம் 

அக்கறை 

குறுந்தொகை 

8 std tamil study material

தமிழ்மொழி வாழ்த்து 

தமிழ்மொழி மரபு 

ஓடை 

கோணக்காத்தும் பாட்டு 

நோயும் மருந்தும் 

வருமுன் காப்போம் 

கல்வி அழகே அழகு 

புத்தியைத் தீட்டு 

திருக்கேதாரம் 

பாடறிந்து ஒழுகுதல் 

வளம் பெருகுக 

மழைச்சோறு 

படை வேழம் 

விடுதலைத் திருநாள் 

ஒன்றே குலம் 

மெய்ஞ்ஞான ஒளி 

உயிர்க்குணங்கள் 

இளைய தோழனுக்கு

7 std tamil study material

எங்கள் தமிழ் 

ஒன்றல்ல இரண்டல்ல 

காடு 

புலிதங்கிய குகை 

கலங்கரை விளக்கம் 

இன்பத்தமிழ்க் கல்லி 

ஒரு வேண்டுகோள் 

விருந்தோம்பல் 

வயலும் வாழ்வும் 

புதுமை விளக்கு 

அறம் என்னும் கதிர் 

மலைப்பொழிவு  

6 std tamil study material

காணிநிலம் 

அறிவியல் ஆள்வோம் 

மூதுரை 

துன்பம் வெல்லும் கல்வி 

ஆசாரக் கோவை 

கண்மணியே கண்ணுறங்கு 

நானிலம் படைத்தவன் 

கடலோடு விளையாடு 

SHARE

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: